Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn dus niet uitputtend. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website dus niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Indien de gebruiker via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijzen wij de gebruiker erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

© 2014, Aecius Juridisch Advies, Groningen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een nieuwe Europese wet die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn. Deze wet beschermt de burger tegen overmatige inzameling en opslag van persoonlijke gegevens. Dit is niet nieuw. Voor deze wet bestond er al de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet was echter verouderd en is daarom vervangen voor de AVG. Dit heeft invloed op de gegevens die je op jouw website vraagt, registreert en verwerkt maar ook voor de diensten die wij aan jou leveren.

AssenvoorAssen (AvA) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@assenvoorassen.nl.

Wie is AssenvoorAssen

AssenvoorAssen is een stichting die zich bezig houdt met het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kantoorhoudende te Assen aan de Beilerstraat 24, 9401 PL Assen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01139809.

AssenvoorAssen is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt AvA jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor AvA persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens AvA voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door AvA worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde:
Het realiseren van matches en het up-to-date houden van het netwerk

Gegevens:
Bedrijfsnaam – persoonsnamen – adres – postcode – woonplaats – telefoonnummer – e-mailadres – eventueel foto

Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming en vrij en geïnformeerd zijn

Bewaartermijn:
Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

AvA heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons middels contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij AvA over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij AvA.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om AvA te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van AvA of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van AvA te verkrijgen. AvA zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat AvA je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door AvA

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@assenvoorassen.nl. AvA zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat AvA een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien AvA je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers, met name Niquell als communicatiepartner waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Het kan zijn dat AvA verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt AvA ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van AvA worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van AvA worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop AvA je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@assenvoorassen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop AvA jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@assenvoorassen.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Assen, 17-05-2018

 

Volg AssenvoorAssen ook op social media: